แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพการรับรองคุณวุฒิ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Philosophy (Educational Administration)
ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
Ph.D. (Educational Administration)

 

ปรัชญา
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีความเชื่อว่าผู้บริหารการศึกษาในอนาคต จะต้องมีภาวะผู้นำ มีความกล้าหาญทางจริยธรรม สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการบริหาร มีความเชี่ยวชาญการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ก้าวไกลสู่สากล

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา
1. จำนวนหน่วยกิต    รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร 

แบบเน้นการวิจัยและการศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 51 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาเฉพาะ   15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก 3 หน่วยกิต
2) หมวดดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาพื้นฐาน *, **
3.1) สำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา 6 หน่วยกิต
3.2) สำหรับนิสิตที่มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา 12 หน่วยกิต

หมายเหตุ

* รายวิชาพื้นฐานที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตสำหรับนิสิตที่มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 6 หน่วยกิต

** รายวิชาพื้นฐานที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต สำหรับนิสิตที่มิได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านการศึกษา จำนวน 12 หน่วยกิต

3. แผนการศึกษา
แบบเน้นการวิจัยและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-201

ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมในมิติใหม่ทางการบริหารการศึกษา

3 (3-0-6)

932-203

ดุษฎีสัมมนาทางการวิจัยขั้นสูงและการพัฒนาวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา

3 (3-0-6)

932-204

การปฏิวัตินวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารการศึกษา

3 (3-0-6)

932-104**

ความรู้พื้นฐานทางการศึกษาสำหรับผู้บริหาร

3 (3-0-6)

932-102*,**

หลักการบริหารการศึกษา

3 (3-0-6)

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 (6 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-202

ดุษฎีสัมมนาการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

3 (3-0-6)

932-xxx

วิชาเลือก (1)

3 (3-0-6)

932-101**

ปรัชญาและจิตวิทยาทางการศึกษา

3 (3-0-6)

932-103*,**

การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา

3 (3-0-6)

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-401

ดุษฎีนิพนธ์ 1

9

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-402

ดุษฎีนิพนธ์ 2

9

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-403

ดุษฎีนิพนธ์ 3

9

ที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 (9 หน่วยกิต)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

จำนวนหน่วยกิต
(ท – ป – อ)

932-404

ดุษฎีนิพนธ์ 4

9

หมายเหตุ
* รายวิชาพื้นฐานที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตสำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน
การบริหารการศึกษา
** รายวิชาพื้นฐานที่ต้องศึกษาเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิตสำหรับผู้ที่มิได้สำเร็จการศึกษาปริญญาโทด้าน  การศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชนระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักวิชาการ นักบริหารจัดการ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

การรับรองคุณวุฒิ