แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ชื่อปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education (Educational Administration)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
M.Ed. (Educational Administration)

สำนัก ก.พ.รับรองคุณของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา

 

ปรัชญา
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษามีความเชื่อว่าผู้บริหารการศึกษาต้องมีภาวะผู้นำยุคใหม่ เก่งการบริหาร ชำนาญการวิจัย สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใช้และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้โดยมีคุณธรรมเป็นฐานสู่ความเป็นสากล

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

  1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
  2. โครงสร้างหลักสูตร

รายวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก (2)

แผน ข

1.  หมวดวิชาเฉพาะ

30

36

     1.1  กลุ่มวิชาบังคับ

24

24

     1.2  กลุ่มวิชาเลือก

6

12

2.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
     2.1  วิทยานิพนธ์

12

     2.2  การค้นคว้าอิสระ 6
3.  หมวดวิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
     3.1  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3 3
     3.2  รายวิชาสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางการศึกษา
-หลักการศึกษาและจิตวิทยาการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21
3 3
รวม 42 42

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารการศึกษาภาครัฐ/ภาคเอกชนระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นักวิชาการ นักบริหารจัดการ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา
3. ศึกษานิเทศก์
4. ผู้ประกอบอาชีพอิสระ