หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   คณาจารย์ประจำหลักสูตร
 
คณาจารย์ประจำหลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ จูช่วย
  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์
  หัวหน้างานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำราญ จูช่วย
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.  การศึกษาบัณฑิต        สาขาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
  ค.ม.    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
  อ.ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    ผศ.วรรณวิมล จงจรวยสกุล
  วุฒิการศึกษา
  บธ.บ.   บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขการจัดการ   วิทยาลัยกรุงเทพ
  ค.ม.     ครุศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาหลักสูตรการและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์อาภาภรณ์ ดิษฐเล็ก
  หัวหน้าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    อาจารย์อาภาภรณ์  ดิษฐเล็ก
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.  การศึกษาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  กศ.ม.   การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์เกียรติพงษ์ พันชนะ
  ที่ปรึกษาสำนักพัฒนานิสิต 
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    อาจารย์เกียรติพงษ์  พันชนะ
  วุฒิการศึกษา
  กศ.บ.  การศึกษาบัณฑิต สาขามัธยมศึกษา วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  ศศ.ม.   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์พิทักษ์ ลีลานาด
  รักษาการผู้อำนวยการสำนักศาสนาและวัฒนธรรม
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    อาจารย์พิทักษ์ ลีลานาด
  วุฒิการศึกษา
  พธ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2)   มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  ศศ.ม.                               มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปรียาภัทร ชัชวาลย์สิน
  อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาทั่วไป

    อาจารย์ปรียาภัทร ชัชวาลย์สิน
  วุฒิการศึกษา
  วท.บ. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศึกษา สถาบันราชภัฏเทพสตรี
  วท.ม. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

    อาจารย์กิติยานภาลัย ภู่ตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ค.ม.  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ดร.สุพัฒน์ กอบตระกูล
  อาจารย์ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    ดร.สุพัฒน์ กอบตระกูล
  วุฒิการศึกษา
  Major Comparative Literature and World Literature

  ศศ.บ. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  M.A. Master of Arts Major Chiness Tianjin Normal University, Chaina 


  Language and Character D.A. Doctor's Degree of Arts Major Chiness Tianjin Normal University, Chaina Major Comparative Literature and World Liter
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น
  อ.ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกันต์ สุขชื่น
  วุฒิการศึกษา
  ค.บ. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ศศ.ด. ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
    สาขาภาษาอังกฤษต่างประเทศ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  อาจารย์ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล
  อ.ประจำหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    อาจารย์ปวันรัตน์ นิกรกิตติโกศล
  วุฒิการศึกษา
  ศศ.บ.     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  M.B.A.   Point Park Collece
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
 •  
   

   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องใส ถาวรจักร์
  ผู้ช่วยอธิการบดี
  ผู้อำนวยการสำนักอธิการบดี

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผ่องใส ถาวรจักร์
  วุฒิการศึกษา
   
  ประวัติการทำงาน
   
   
Next
Previous
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.