หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.)
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.)
 
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย (M.Ed.)
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

1.  ระบบการจัดการศึกษา
     1.1  ระบบการจัดการศึกษา
            ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2  ภาคการศึกษาปกติโดย 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 โดย กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต   ที่มีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ
     1.2  การคิดหน่วยกิต
            1.2.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  15  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
            1.2.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  30  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
            1.2.3  การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
            1.2.4  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
      1.3  การจัดการศึกษา                   
             วิทยาลัยดำเนินการจัดการศึกษาให้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
              1)  แผน ก (2)
                   แผน ก แบบ ก (2) เป็นแผนการศึกษามีการทำวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 30 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 3 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดำเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)
                2)  แผน ข
                     แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีการศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต ศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเอก 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต วิชาเลือก 9 หน่วยกิต  และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต ผู้เรียนจะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าในสาขาวิชานั้น และผ่านการประเมินผลการศึกษาการค้นคว้าอิสระ
 
2.   การดำเนินการหลักสูตร
      2.1  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา
              1)  การลงทะเบียนเรียนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนสามารถลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต
              2)  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
                        ภาคการศึกษาที1              เดือนมิถุนายน –ตุลาคม
                        ภาคการศึกษาที่ 2             เดือนพฤศจิกายน –มีนาคม
                        ภาคการศึกษาฤดูร้อน         เดือนมีนาคม - พฤษภาคม                  
      2.2  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
              ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                1) เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง/คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง
                2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
                3)  การคัดเลือกบัณฑิต การรับเข้าศึกษาและวิธีการคัดเลือกเป็นไปตามข้อบังคับวิทยาลัยราชพฤกษ์ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

- ผู้บริหารการศึกษาภาครัฐ / เอกชน ระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน

- นักวิชาการ นักบริหารจัดการ  ข้าราชการ  บุคลากรทางการศึกษา

- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

- อื่น ๆ

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.