หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   สาขาวิชาที่เปิดสอน   >   หมวดศึกษาทั่วไป
 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
หมวดศึกษาทั่วไป
 
หมวดศึกษาทั่วไป
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ


สาขาวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอน พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 2549 โดยมีการจัดทำหลักสูตรการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย โดยจัดกลุ่มวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา

           
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                            
               
    1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                           
001-001 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
(Society and Environment)
2 ( 2-0-4)
001-002 สังคมกับเศรษฐกิจ                             
(Social and Economics)
3 ( 3-0-6)
001-003         มนุษย์กับสังคม                                                                           
(Human and Society)
3 ( 3-0-6)
001-004         การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                              
(Life and  Social Skills) 
3 ( 3-0-6)
001-005 จิตวิทยาทั่วไป                                                                                 (General Psychology) 3 ( 3-0-6)
001-006 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                    
(Personality  Development  Techniques)
1 ( 1-0-2)
001-007         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                               (Introduction  to Jurisprudence) 3 ( 3-0-6)
001-008 ปรัชญาเบื้องต้น                                                                          
(Introduction to Philosophy)
3 ( 3-0-6)
001-009 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย                  
(Thailand’s Political History)
3 ( 3-0-6)
001-010 การเมืองและการปกครองของไทย         
(Thai  Politics  and  Government)
3 ( 3-0-6)
001-011 มนุษยสัมพันธ์                                                                            
(Human  Relations)
3 ( 3-0-6)
001-012         ไทยศึกษา                                                                                  
(Thai  Study)
3 ( 3-0-6)
001-013 ทักษะชีวิต                                                                  
(Life  Skills)
3 ( 3-0-6)
 
 
 
      2)  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                                   
002-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  
(Thai  for  Communication)
3 ( 3-0-6)
002-002 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน                                    
(Research  and  Report  Writing)
3 ( 3-0-6)
002-003 ภาษาอังกฤษ 1                                    
(English 1)
3 ( 3-0-6)
002-004 ภาษาอังกฤษ 2                                                    
(English 2)
3 ( 3-0-6)
002-005         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                        
(English for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
002-006 การเขียนภาษาอังกฤษ                                       
(English  Writing)
3 ( 3-0-6)
002-007 ภาษาจีน 1                                                                            
(Chinese 1)
3 ( 3-0-6)
002-008              ภาษาจีน 2                                                                           
(Chinese 2)         
3 ( 3-0-6)
002-009 ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                       
(Japanese 1)
3 ( 3-0-6)
002-010 ภาษาญี่ปุ่น 2                                                       
(Japanese 2)
3 ( 3-0-6)
002-011 ภาษาอังกฤษ  3                                  
(English 3)
3 ( 3-0-6)
002-012 ภาษาอังกฤษ  4                                  
(English 4)
3 ( 3-0-6)
002-018 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(Chinese for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
002-019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
(Japanese for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
 
 
     3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 
003-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                               
(General Mathematics)
3 ( 3-0-6)
003-002 สถิติเบื้องต้น                                                                                      (Introduction to Statistics) 3 ( 3-0-6)
003-003 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                         
(Human and Biological  Sciences)
3 ( 3-0-6)
003-004 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Sciences)
3 ( 3-0-6)
003-005   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                   
(Sciences and Technology)
3 ( 3-0-6)
003-006         คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น                 
(Introduction  to Computer  and  Information  Systems)
3 ( 3-0-6)
003-007         วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี      
(Computer Science and Technology )
3 ( 3-0-6)
 
     4)  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                    
004-001 ลีลาศ                        
(Ballroom  Dance)
1 ( 0-2-1)
004-002 บาสเกตบอล
(Basketballs)
1 ( 0-2-1)
004-003 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
1 ( 0-2-1)
004-004 ฟุตบอล
( Football )
1 ( 0-2-1)
004-005 เปตอง
(Petanque)
1 ( 0-2-1)
004-006 แบดมินตัน
(Badminton)
1 ( 0-2-1)
004-007 ดนตรีไทย
(Thai  Classical  Music)
1 ( 0-2-1)
004-008 ดนตรีสากล
(Western  Music)
1 ( 0-2-1)
004-009 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
(Recreation for Health )
1 ( 0-2-1)

 

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.