หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   หลักสูตร   >   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
หลักสูตร
คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  • แนะนำสาขา
  • ข้อมูลหลักสูตร
  • แนวทางประกอบอาชีพ

สาขาวิชาศึกษาทั่วไปได้จัดการเรียนการสอน พร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยราชพฤกษ์ ในปีการศึกษา 2549 โดยมีการจัดทำหลักสูตรการสอนและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรของวิทยาลัย โดยจัดกลุ่มวิชาตามหลักสูตรของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 4 กลุ่มวิชา

           
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
                            
               
    1)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
                           
001-001 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
(Society and Environment)
2 ( 2-0-4)
001-002 สังคมกับเศรษฐกิจ                             
(Social and Economics)
3 ( 3-0-6)
001-003         มนุษย์กับสังคม                                                                           
(Human and Society)
3 ( 3-0-6)
001-004         การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม                              
(Life and  Social Skills) 
3 ( 3-0-6)
001-005 จิตวิทยาทั่วไป                                                                                 (General Psychology) 3 ( 3-0-6)
001-006 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ                                                    
(Personality  Development  Techniques)
1 ( 1-0-2)
001-007         ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                                               (Introduction  to Jurisprudence) 3 ( 3-0-6)
001-008 ปรัชญาเบื้องต้น                                                                          
(Introduction to Philosophy)
3 ( 3-0-6)
001-009 ประวัติศาสตร์และระบอบการปกครองของไทย                  
(Thailand’s Political History)
3 ( 3-0-6)
001-010 การเมืองและการปกครองของไทย         
(Thai  Politics  and  Government)
3 ( 3-0-6)
001-011 มนุษยสัมพันธ์                                                                            
(Human  Relations)
3 ( 3-0-6)
001-012         ไทยศึกษา                                                                                  
(Thai  Study)
3 ( 3-0-6)
001-013 ทักษะชีวิต                                                                  
(Life  Skills)
3 ( 3-0-6)
 
 
 
      2)  กลุ่มวิชาภาษาศาสตร์                                                   
002-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                  
(Thai  for  Communication)
3 ( 3-0-6)
002-002 การค้นคว้าและการเขียนรายงาน                                    
(Research  and  Report  Writing)
3 ( 3-0-6)
002-003 ภาษาอังกฤษ 1                                    
(English 1)
3 ( 3-0-6)
002-004 ภาษาอังกฤษ 2                                                    
(English 2)
3 ( 3-0-6)
002-005         ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                        
(English for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
002-006 การเขียนภาษาอังกฤษ                                       
(English  Writing)
3 ( 3-0-6)
002-007 ภาษาจีน 1                                                                            
(Chinese 1)
3 ( 3-0-6)
002-008              ภาษาจีน 2                                                                           
(Chinese 2)         
3 ( 3-0-6)
002-009 ภาษาญี่ปุ่น 1                                                                       
(Japanese 1)
3 ( 3-0-6)
002-010 ภาษาญี่ปุ่น 2                                                       
(Japanese 2)
3 ( 3-0-6)
002-011 ภาษาอังกฤษ  3                                  
(English 3)
3 ( 3-0-6)
002-012 ภาษาอังกฤษ  4                                  
(English 4)
3 ( 3-0-6)
002-018 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(Chinese for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
002-019 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
(Japanese for Everyday Use)
3 ( 3-0-6)
 
 
     3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                 
003-001 คณิตศาสตร์ทั่วไป                                                               
(General Mathematics)
3 ( 3-0-6)
003-002 สถิติเบื้องต้น                                                                                      (Introduction to Statistics) 3 ( 3-0-6)
003-003 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ                                         
(Human and Biological  Sciences)
3 ( 3-0-6)
003-004 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
(Environmental Sciences)
3 ( 3-0-6)
003-005   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                                   
(Sciences and Technology)
3 ( 3-0-6)
003-006         คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น                 
(Introduction  to Computer  and  Information  Systems)
3 ( 3-0-6)
003-007         วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี      
(Computer Science and Technology )
3 ( 3-0-6)
 
     4)  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                    
004-001 ลีลาศ                        
(Ballroom  Dance)
1 ( 0-2-1)
004-002 บาสเกตบอล
(Basketballs)
1 ( 0-2-1)
004-003 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
1 ( 0-2-1)
004-004 ฟุตบอล
( Football )
1 ( 0-2-1)
004-005 เปตอง
(Petanque)
1 ( 0-2-1)
004-006 แบดมินตัน
(Badminton)
1 ( 0-2-1)
004-007 ดนตรีไทย
(Thai  Classical  Music)
1 ( 0-2-1)
004-008 ดนตรีสากล
(Western  Music)
1 ( 0-2-1)
004-009 นันทนาการเพื่อสุขภาพ
(Recreation for Health )
1 ( 0-2-1)

 

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.