หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปศาสตร์

 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยยกฐานะจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเดิมมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์เปิดสอน พร้อมทั้งได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสองหลักสูตรคือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2554และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2555
         นอกจากหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโทแล้ว คณะยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนคณะ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับชาติ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ”  
 สภาพปัจจุบัน
           คณะศิลปศาสตร์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 6  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มีบทบาทหน้าที่หลักตามพันธ-กิจของวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชาคือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และมีสาขาวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของทุกคณะในระดับปริญญาตรี ส่วนสำนักงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์
 
          อักษรย่อของคณะศิลปศาสตร์        :     คศ. ย่อมาจากคณะศิลปศาสตร์
          สีประจำคณะ                                :     สีเทา
          ต้นไม้ประจำวิทยาลัย                    :     ต้นราชพฤกษ์
 
 

 

 

ปรัชญา

 

 

ปรัชญา
คณะศิลปศาสตร์ มีปรัชญาในการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีมีคุณธรรม  มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพตามสาขาวิชามีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้เป็นสุข โดยการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดเอกลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า  “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  คุณภาพคุณธรรมนำหน้าสู่สากล ”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพคุณธรรมมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยี
      เจตนารมณ์วิสัยทัศน์
              ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ : สามารถสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              ศักยภาพด้านเทคโนโลยี :สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              คุณธรรม : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ตลอดจนยึดถือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

 

พันธกิจ

 

 

พันธกิจ
    ด้านการผลิตบัณฑิต :  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ
     ด้านงานวิจัย :  มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานของชุมชน สังคม และการพัฒนาการเรียนการสอน 
     ด้านการบริการวิชาการ : มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน 
     ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
     ด้านการบริหารจัดการ : มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานคณะเชิงธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โปร่งใสและตรวจสอบได้

 
 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นิสิตปัจจุบัน
 
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ปฏิทินการศึกษา
 
 
หน่วยงาน
สำนักสหกิจศึกษา
สำนักวิทยบริการ
สำนักศิลปวัฒนธรรม
สำนักวิจัยและนวัตกรรม
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลมหามหาวิทยาลัย
โครงสร้างมหามหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อมหาวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
การเดินทาง

การจัดการความรู้(KM)

เปลี่ยนรหัสเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
 
ติดต่อ-สอบถาม

0-2432-6101-5

Line ฝ่ายทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.