หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ประจำหลักสูตร ผลงาน ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   เกี่ยวกับคณะ
 

คณะศิลปศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปศาสตร์

 

 

ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปศาสตร์
           คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2555 โดยยกฐานะจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งเดิมมีหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ที่วิทยาลัยราชพฤกษ์เปิดสอน พร้อมทั้งได้เปิดทำการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสองหลักสูตรคือหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปีการศึกษา 2554และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในปีการศึกษา 2555
         นอกจากหน้าที่หลักในการผลิตบัณฑิต โดยการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรระดับปริญญาโทแล้ว คณะยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในสาขาวิชาศึกษาทั่วไป ให้แก่สาขาวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในวิทยาลัย พร้อมทั้งขับเคลื่อนคณะ ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยที่ว่า “สถาบันการศึกษาชั้นนำระดับชาติ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม คุณภาพด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ”  
 สภาพปัจจุบัน
           คณะศิลปศาสตร์มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 6  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มีบทบาทหน้าที่หลักตามพันธ-กิจของวิทยาลัย ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 1 สาขาวิชาคือ ภาษาอังกฤษธุรกิจ และมีสาขาวิชาศึกษาทั่วไปที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานของทุกคณะในระดับปริญญาตรี ส่วนสำนักงานของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ระดับปริญญาโท) จำนวน 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์  และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 7  อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์
 
          อักษรย่อของคณะศิลปศาสตร์        :     คศ. ย่อมาจากคณะศิลปศาสตร์
          สีประจำคณะ                                :     สีเทา
          ต้นไม้ประจำวิทยาลัย                    :     ต้นราชพฤกษ์
 
 

 

 

ปรัชญา

 

 

ปรัชญา
คณะศิลปศาสตร์ มีปรัชญาในการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีมีคุณธรรม  มีทักษะความชำนาญด้านวิชาชีพตามสาขาวิชามีความพร้อมต่อการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมให้เป็นสุข โดยการพัฒนาบัณฑิตให้เกิดเอกลักษณ์ “จิตอาสาพัฒนาสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า  “สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่  คุณภาพคุณธรรมนำหน้าสู่สากล ”

 

 

วิสัยทัศน์

 

 

วิสัยทัศน์
คณะศิลปศาสตร์เป็นคณะวิชาที่มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพคุณธรรมมีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
และเทคโนโลยี
      เจตนารมณ์วิสัยทัศน์
              ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ : สามารถสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              ศักยภาพด้านเทคโนโลยี :สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
              คุณธรรม : ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต ขยันอดทน ตลอดจนยึดถือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

 

 

พันธกิจ

 

 

พันธกิจ
    ด้านการผลิตบัณฑิต :  มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีศักยภาพด้านการใช้ภาษาต่างประเทศการ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการประกอบอาชีพ สนองตอบความต้องการของสถานประกอบการ
     ด้านงานวิจัย :  มุ่งเน้นการผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองการใช้งานของชุมชน สังคม และการพัฒนาการเรียนการสอน 
     ด้านการบริการวิชาการ : มุ่งเน้นการเป็นที่พึ่งด้านวิชาการและวิชาชีพของชุมชน สังคมอย่างยั่งยืน 
     ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม : มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
     ด้านการบริหารจัดการ : มุ่งเน้นการบริหารจัดการงานคณะเชิงธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โปร่งใสและตรวจสอบได้

 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.