แนะนำสาขาข้อมูลหลักสูตรแนวทางประกอบอาชีพ

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A.)
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
Master of Public Administration (Public Administration)
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
M.P.A. (Public Administration)

ปรัชญา
“บริหารรัฐกิจ ด้วยแนวคิดและการประยุกต์นวัตกรรม”

โครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา

1. จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร

–  แผน ก (2)  ทำวิทยานิพนธ์

กลุ่มวิชาเอก

36

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

รวม

48

หน่วยกิต

–  แผน ข  การค้นคว้าอิสระ

กลุ่มวิชาเอก

36

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอกเลือก

 6

หน่วยกิต

การค้นคว้าอิสระ

6

หน่วยกิต

รวม

48

หน่วยกิต

โดยนิสิตต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต : Non-credit) กรณีที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาจำนวน 3 หน่วยกิต


การศึกษาดูงาน

ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานขึ้นอยู่กับโครงการที่นิสิตต้องรับผิดชอบในแต่ละโครงการ

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ผู้บริหารภาครัฐ/เอกชน
2. ข้าราชการในหน่วยงานระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
3. นักวิชาการ
4. นักบริหารงานทั่วไป
5. ผู้ประกอบการอิสระ